Veelgestelde vragen innovatietraject

Voortgezet Leren organiseert innovatietrajecten voor scholen die aan de slag willen met ontwikkeling in de school. Lees meer over wat het traject inhoudt in het informatiepakket. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Wil je meer informatie of een advies op maat? Neem dan contact met ons op.

Voor deelname aan het innovatietraject wordt op elke school een innovatieteam gevormd

Wat verwacht Voortgezet Leren van het innovatieteam van onze school?

Het innovatietraject is gecentreerd rond de ontwikkelvraag van jouw school en sluit aan op jullie vragen en ontwikkelingen die al gaande zijn.

Dat betekent dat er een visie is geformuleerd op de gewenste ontwikkeling, waarmee het innovatieteam aan de slag gaat. Praktisch gezien worden er dus uren beschikbaar worden gesteld voor het team, verwachten wij een actieve deelname aan de groepsbijeenkomsten, is er voldoende steun voor deelname en is de school bereid om de ervaringen te delen met de sector. (Zie ook het onderdeel ‘Bouwstenen’ in het informatiepakket).

Hoeveel uur/FTE moeten wij binnen onze school vrijmaken voor het traject?

De investering in tijd is volledig afhankelijk van de complexiteit van de ontwikkelvraag en andere factoren, zoals de grootte van de school, het aantal personen in het innovatieteam of de reikwijdte van de gewenste ontwikkeling. Scholen uit serie 1 en 2 geven aan dat ze tussen 40 en 80 uur per persoon per jaar inzetten voor hun ontwikkelproces.

Uit hoeveel personen bestaat het innovatieteam binnen onze school idealiter?

Dat is afhankelijk van de complexiteit van de ontwikkelvraag en mag elke school zelf beslissen. De deelnemende scholen aan serie 1 en 2 hebben een innovatieteam dat uiteenloopt van 2 tot 10 personen. Houd er bij de samenstelling van het innovatieteam rekening mee dat bij de bijeenkomsten van de innovatiegroep (5 à 6 per schooljaar) er elke keer minimaal één en liefst meer personen uit het team aanwezig (kunnen) zijn.

Wat vraagt het innovatietraject van mijn personeel?

Het innovatietraject is een intensief maar ook erg waardevol traject voor de school als geheel. Zo’n ontwikkelproces vraagt niet alleen inzet (ook in uren) van het innovatieteam, maar ook van betrokken collega’s. Houd er rekening mee dat de personen uit het innovatieteam input en ondersteuning nodig hebben van hun collega’s in de school om de ontwikkeling duurzaam te kunnen maken. En: hoe breder gedragen de ontwikkeling is, hoe beter.

Wat is de verhouding tussen onze eigen ontwikkelvraag en die van de andere scholen?

Het innovatietraject is gericht op het werken aan de ontwikkelvraag van jouw school. Ook komt daar kennisdeling bij: het delen van ervaringen en inzichten met andere scholen met soortgelijke ontwikkelvragen. Tijdens de groepsbijeenkomsten staat deze kennisdeling centraal. Voor de eigen ontwikkelvraag krijgt elke school een projectteam van Voortgezet Leren toegewezen; zij zijn beschikbaar om ondersteuning te bieden.

Scholen in het innovatietraject vormen samen een innovatiegroep

Hoe vindt de indeling van scholen in de innovatiegroep plaats?

Scholen worden gekoppeld aan andere scholen in een innovatiegroep op basis van het ontwikkelthema en/of op basis van de informatie uit de intake. Indelen van scholen kan dus op basis van (een combinatie van) ambitie, regio, ontwikkelvraag of ontwikkelfase. Een groep kan ook gevormd worden uit een bestaand netwerk. In het intakegesprek kan je je voorkeur voor een groep of bepaalde (soort) school aangeven.

Kunnen de bijeenkomsten in de regio worden georganiseerd?

Afhankelijk van welke factor de matching (grotendeels) heeft bepaald, kan het voorkomen dat de bijeenkomsten regionaal plaatsvinden. Het team van Voortgezet Leren maakt samen met de school een afweging of de ontwikkelvraag, thema of bijvoorbeeld regio daarbij voorrang krijgt. Vaak komt het voor dat scholen in dezelfde innovatiegroep niet in dezelfde regio liggen. Het plannen van de locaties van de bijeenkomsten gebeurt altijd in overleg met de groep.

Wat kan ik verwachten van de groepsbijeenkomsten?

De invulling van de groepsbijeenkomsten wordt iedere keer op maat gedaan, en kan dus elke keer anders zijn. Samen met de scholen, maakt het projectteam een inschatting van waar behoefte aan is en hoe de bijeenkomsten ingevuld worden. Voorop staat kennis delen, inspiratie opdoen en leren met en van elkaar.

Wie zijn er aanwezig van ons innovatieteam bij de groepsbijeenkomsten?

Vanwege het belang van kennisdeling tijdens het traject en binnen het programma als geheel, vragen wij dat er altijd minimaal één en liefst meer personen per school aanwezig zijn van het innovatieteam. Het heeft daarbij een grote voorkeur als er elke bijeenkomst in elk geval één dezelfde persoon aanwezig kan zijn. Na de bijeenkomst vergemakkelijkt dat ook het terugkoppelen naar het innovatieteam in jouw school en de continuïteit van het proces.

Mag ik iemand anders naar de bijeenkomst sturen?

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf aanwezig te zijn, is het belangrijk dat er in elk geval een collega aanwezig is. De bijeenkomsten worden dan ook zo vroeg mogelijk gepland, zodat agenda’s vrijgehouden kunnen worden.

Elke school wordt ondersteund door een projectteam van Voortgezet Leren

Wat houdt de ondersteuning door het projectteam in?

Het projectteam van Voortgezet Leren is ingericht om het proces van de ontwikkeling in de school te begeleiden. Dat betekent dat het team jullie school zal begeleiden tot het zélf vinden van het antwoord. Elke school is namelijk anders en er bestaat dan ook geen blauwdruk die op elke school toepasbaar is. De ondersteuning voor jouw school is dan ook volledig op maat en toegespitst op jullie specifieke situatie.

Wat zijn voorbeelden van jullie ondersteuning?

Voorbeelden van ondersteuning zijn sessies gericht op het verhelderen van een visie, het omgaan met weerstand, rollen en verantwoordelijkheden binnen een team, of diverse communicatiestijlen binnen een team. Ook het maken van een tijdlijn voor het ontwikkelproces of een mijlpalensessies (‘Wat moet ik wanneer af hebben?’) hoort hierbij. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld ook meedenken over de organisatie van een studiedag. Neem contact op met ons voor een advies op maat. Het projectteam organiseert daarnaast samen met de scholen de groepsbijeenkomsten en zorgt voor de invulling van deze bijeenkomsten.

Voortgezet Leren biedt de mogelijkheid aan om externe expertise in te zetten

Welke experts of expertise is beschikbaar?

Zowel binnen de VO-raad als Schoolinfo is veel kennis en expertise aanwezig op het gebied van onderwijs(ontwikkeling). Kijk voor een indruk op de websites van Voortgezet Leren, VO-raad en Schoolinfo. Wanneer er behoefte is aan kennis of expertise op een specifiek vlak, zal het projectteam binnen ons netwerk en zonodig daarbuiten op zoek gaan naar de juiste expertise.

Wat houdt begeleiding door peer experts in?

Een peer expert is een (voormalig) schoolleider die ondersteuning kan bieden bij het ontwikkelproces vanuit zijn/haar ervaring in de praktijk. Deze ondersteuning kan bestaan uit coaching of advies voor bijvoorbeeld het schrijven van een schoolplan of het organiseren van draagvlak.

Hoe regel ik het inzetten van expertise?

De school krijgt een zogenoemde ‘strippenkaart’ die geldig is tijdens de hele duur van het innovatietraject. Deze strippenkaart staat voor een aantal uur aan ondersteuning door experts binnen het programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een workshop of sessie binnen jouw school, coaching door een peer expert, en workshop voor jouw studiedag. Het projectteam benadert de expert en maakt de (financiële) afspraken. Gezamenlijk stemmen we de inhoudelijke invulling af.

Activiteiten buiten het innovatietraject

Wat zijn voorbeelden van (andere) activiteiten in het programma Voortgezet Leren?

Het programma Voortgezet Leren biedt het hele jaar door diverse activiteiten voor bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, HR-medewerkers en ander ondersteunend personeel. Dat varieert van congressen, werkconferenties, masterclasses en leerlingsessies tot leergangen en digitale trainingen. De meeste van deze activiteiten kunnen wij kosteloos aanbieden voor deelnemers aan het innovatietraject. Kijk voor een overzicht in de agenda.

Praktische/financiële vragen over het innovatietraject

Is het innovatietraject gesubsidieerd?

Het programma Voortgezet Leren is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van OCW.

Is er financiering beschikbaar voor onze school? Moet ik een subsidieaanvraag daarvoor indienen?

Met de subsidie van het ministerie van OCW worden al het personeel, kennis en overige expertise die het programma gebruikt ingekocht en worden alle activiteiten zoals het innovatietraject gefinancierd. Dat betekent dat de ondersteuning richting deelnemende scholen altijd in praktische zin is en niet financieel.

Krijg ik compensatie voor het uitroosteren van mijn docenten?

Er is geen (financiële) compensatie voor het uitroosteren beschikbaar. Daar staat tegenover dat wij het volledige innovatietraject kosteloos kunnen aanbieden, inclusief de strippenkaart. Daarnaast is deelname aan het grootste deel van de activiteiten buiten het traject ook kosteloos, zoals trainingen en masterclasses.

Mag ik met meerdere vestigingen van mijn school meedoen?

Het is mogelijk om met meerdere vestigingen van één school deel te nemen aan het innovatietraject, met elk hun eigen ontwikkelvraag. Elke vestiging krijgt een eigen projectteam toegewezen. Het is in principe niet mogelijk om met twee locaties van dezelfde school mee te doen.