Enkele tips en trucs

Plekken waar je eindtermen kunt vinden:

 • Eindtermen (Examenblad)
 • SLO leerplan in beeld en kerndoelen onderbouw
 • ERK (talen)
 • Methode
 • Vakcommunities (o.a. op Facebook)
 • Google, bijv. ‘leerdoelen wiskunde’
 • Je schrijft ze zelf

Kritisch beoordelen van de inhoud: is dit leerdoel voor mijn leerlingen relevant?

Het leerdoel is belangrijk:

 • voor de toets en uiteindelijk het eindexamen
 • als basis voor andere vakken
 • voor vervolgopleiding en/of werk
 • voor zelfontplooiing of functioneren in het ‘echte’ leven
 • binnen het vak; gewoon leuk om te weten

Kritisch beoordelen van de formulering: is dit leerdoel zo bruikbaar voor mijn leerlingen?

Zo niet, dan kun je het leerdoel herformuleren. Gebruik hierin handelingswerkwoorden.

 • ‘Ik kan…’ of ‘Je kan…’
 • Begrijpelijke taal: de leerling snapt wat er staat
 • Handelingswerkwoord (noemen, uitleggen, …): de leerling snapt wat er van haar/hem wordt verwacht
 • Onafhankelijk van de context waarin ze aangeleerd worden
 • Niet te complex en niet teveel (A4-tje)

Voorbeelden van handelingswerkwoorden zijn: benoemen, uitleggen, beoordelen, laten zien, ontwerpen en maken. Het handelingswerkwoord geeft een beheersingsniveau aan (noemen = reproductie, beschrijven = reproductie/toepassen, verklaren/uitleggen is toepassen/inzicht). Als je hier verder mee aan de slag wilt, kunnen de taxonomie van Bloom of de RTTI-methodiek handvatten bieden.

Deel dit bericht